Autorzy

dr Martin Bożek, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego;
dr Małgorzata Czuryk, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Politechnika Warszawska;
dr Karol Dąbrowski, Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju;
mgr Wojciech Drobny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
mgr Mateusz Kaczocha, Ministerstwo Sprawiedliwości;
dr Mirosław Karpiuk, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
prof. dr hab. Waldemar Kitler, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
dr Dariusz Kotłowski, dr Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
dr Marcin Mazuryk, Ministerstwo Sprawiedliwości;
dr Małgorzata Polinceusz, Politechnika Rzeszowska;
mgr Krzysztof Sadowski, Ministerstwo Sprawiedliwości;
dr Kamil Sikora, Uniwersytet Marii Curie-Skło-dowskiej w Lublinie;
dr Dominik Sypniewski, Politechnika Warszawska;
dr Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
mgr Dominik Tyrawa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli;
dr Konrad Walczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) stanowi kolejną, po regulacjach z 1990 r. terenowych organach administracji rządowej ogólnej (tj. Dz.U. z 1998, Nr 32, poz. 176) oraz z 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.), ustawę, która zawiera unormowania dotyczące, jakże istotnej z punktu widzenia funkcjonowania aparatu administracji rządowej problematyki - zakresu działania i sposobu funkcjonowania wojewody, a także terenowej administracji rządowej.

Przedstawione opracowanie zostało podjęte w przekonaniu, że co najmniej z kilku powodów w/w. ustawę warto jest opatrzyć komentarzem. Po pierwsze dlatego, że jest to ustawa nowa, obowiązująca jedynie trzy lata i „okrojona" przez ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092). Po drugie dlatego, że jej rozwiązania są kolejną próbą określenia pozycji prawno-ustrojowej wojewody w terenie i ułożenia właściwych kompetencyjnych relacji w dualizmie aparatu administracji publicznej w województwie. Wreszcie należy podnieść, że brak jest, wśród jakże bogatej literatury z zakresu prawa administracyjnego, komentarza do tematyki dotyczącej wojewody administracji rządowej w województwie, a poczytna i wartościowa praca zbiorowa przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego wydana w 2007 r., w znacznym stopniu straciła swą aktualność.

Przedmiotowy Komentarz powstał dzięki zaangażowaniu zespołu Autorów, którzy podjęli się omówienia poszczególnych artykułów. Podkreślenia wymaga fakt, iż w niniejszej publikacji partycypowali przedstawiciele świata nauki, jak praktycy, którym zagadnienia prawa administracyjnego i samej administracji publicznej są nader bliskie.

Prezentowana publikacja winna znaleźć poczesne miejsce w zbiorze poradników u osób zawodowo zajmujących się omówionymi zagadnieniami.

Zamówienia należy kierować do:

 • Zarząd Główny TWO,
  03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19
  Tel/fax:22 6/872 487,
  e-mail: towwdzob@wp.mil.pl

WARUNKI PRENUMERATY NA 2016 ROK

Prenumeratorzy indywidualni dokonujący prenumeraty bezpośrednio u wydawcy tj.:

Towarzystwo Wiedzy Obronnej,
03-446 Warszawa, ul. 11-go Listopada 17/19, tel./fax. 261 – 872 – 487;
e-mail:
towwdzob@wp.mil.pl ;

płacą cenę, która wynosi:

WIEDZA OBRONNA – 21,90 zł /egz.+ 5% VAT = 23zł/egz.,

ZESZYT PROBLEMOWY – 21,90 zł/egz.+ 5% VAT = 23zł/egz.,

UWAGA
Czytelnicy, zamawiający nasze wydawnictwa u innych dystrybutorów i kolporterów prasy, kupują je po cenach i na warunkach określonych przez Tych dostawców.

 

Druk do recenzji: pobierz

CZASOPISMA:

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

 • prof. dr hab. Waldemar KITLER – KONCEPCJA SBN RP W USTALENIACH BIAŁEJ KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (BIAŁA KSIĘGA) ORAZ STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 (STRATEGIA ROZWOJU SBN RP) – ANALIZA PORÓWNAWCZA;
 • dr Radosław WIŚNIEWSKI – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYWILNYCH PORTÓW LOTNICZYCH W POLSCE UREGULOWANIA PRAWNE. ZAGROŻENIA. SYSTEM;
 • płk (s) dr Władysław TKACZEW – PRZEMIANY STRUKTURALNE I ORGANIZACYJNE WP W LATACH 1989-2014;
 • płk (s) dr Władysław TKACZEW – PARALELE W SYTUACJI POLITYCZNO-MILITARNEJ EUROP Z LAT 1936-1939 I 2013-2015;
 • ROCZNY SPIS TREŚCI

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
  Fax/Tel.: 261 872 487, 261 872 481,
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

 • Kazimierz HOLICZKO - Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w dobie globalizacji – wyzwania i zagrożenia.
 • mgr inż. Przemysław Kazimierz LIPCZYŃSKI - Użycie amunicji kasetowej w konflikcie zbrojnym na wschodzie Ukrainy.
 • mgr Gaweł WIŚNIEWSKI - Struktury organizacyjne, uzbrojenie i wyposażenie techniczne Wojska Polskiego w połowie lat 80.
 • mgr inż. Magdalena WILCZYŃSKA - Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w systemie ochrony przeciwpożarowej resortu obrony narodowej oraz systemie ochrony przeciwpożarowej kraju.
 • mgr Maciej KARWAS - Zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia jako element prewencyjny zarządzania kryzysowego – wybrane zagadnienia.
 • dr Bogdan WÓJTOWICZ, dr inż. Tomasz NALEPA - Elbląg – byłe miasto hanzeatyckie w konsekwentnym dążeniu do wielkiego powrotu do bałtyckiej rodziny portów morskich.
 • mgr Marcin KRZYWICKI - Komercyjny sektor ochrony, ratownictwa i obrony narodowej w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew KLIMIUK - Restrykcje handlowe Zachodu wobec krajów bloku komunistycznego na przełomie lat 50. i 60. XX w.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
  Fax/Tel.: 261 872 487, 261 872 481,
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

 • dr Ryszard SKWIERCZYŃSKI, Społeczeństwo wobec rewolucji technologii informacyjnych;
 • dr Alojzy PILICH, Służba Informacji Powietrznej (FIS) jako jeden z elementów bezpieczeństwa narodowego;
 • mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej w pierwszych latach zimnej wojny;
 • mgr Anna JABŁOŃSKA-SIARKOWSKA, Gwardia Narodowa jako element bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki – wprowadzenie do dyskusji;
 • prof. nadzw. dr Leszek PAWELSKI, Elementy wychowania patriotycznego w naszych szkołach i ich ewolucja;
 • dr Szymon NIEDZIELA, Znak Polski Walczącej w kontekście teorii semiotyki i praktyki konspiracyjnej;
 • mgr Daria OLENDER, mgr Gaweł WIŚNIEWSKI, Przygotowania obronne II RP w obliczu zagrożenia wojennego w drugiej połowie lat 30. XX wieku.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
  Fax/Tel.: 261 872 487, 261 872 481,
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

 • mgr Sylwia WINIARSKA - System ochrony praw mniejszości narodowych a wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku;
 • mgr Karolina WIĘCEK - Rys historyczny aktów terroru kryminalnego i incydentów noszących znamiona czynu o charakterze terrorystycznym w Polsce oraz przeciwko obywatelom RP;
 • mgr Adrian CHRZUSZCZ - Polscy żołnierze w byłej Jugosławii w latach 1992-2004;
 • mgr Małgorzata WRÓBEL - Cyberprzestępczość w polskim systemie prawnym;
 • mgr inż. Paweł PAJORSKI, Ochrona fizyczna osób przed i po wejściu w życie ustawy o ochronie osób i mienia – zagadnienia wybrane;
 • dr Tomasz NALEPA - Wpływ rozwiązań przyjętych w metodykach na wysokość nakładanego zadania na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

 • Andrzej BRZOZA, Czy kamera filmowa musi być karabinem ?

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • mgr Stefan RUDECKI, mgr Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA - Metodologia i metodyka badań zjawiska korupcji.
 • por. SG mgr Marta ZARECKA - Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • dr inż. Michał GAWROŃSKI - Systemy teleinformatyczne wspomagania Kierowania Systemem Bezpieczeństwa Narodowego.
 • mgr Magdalena KOWALEWSKA - Biuro Ochrony Rządu w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 • gen. broni. Bogusław SAMOL - Cywilna, demokratyczna kontrola nad Siłami Zbrojnymi RP.
 • mgr Grzegorz SKRZYŃSKI - Służby specjalne w systemie trójpodziału władzy.

ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Angelika Klaudia KALINOWSKA - Prawa człowieka gwarantem ochrony ludności cywilnej podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Jessica WOLSKA - Rola Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w kreowaniu pozycji regionalnej Islamskiej Republiki Iranu.

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Sebastian KALETA - Bezpieczeństwo informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Małgorzata WIELEBA-WALICKA - Rola regulacji prawnych w kształtowaniu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce.

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

 • Bogdan WÓJTOWICZ, Tomasz NALEPA - Współdziałanie Agencji ds. Inwestycji Obronnych z administracją rządową na rzecz rozwoju inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z KART HISTORII

 • Zbigniew KLIMIUK - Wydatki wojskowe w Polsce w okresie międzywojennym (1918-39) i ich wpływ na gospodarkę.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW HISTORYCZNYCH I WOJSKOWYCH

 • Andrzej BRZOZA - Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych - kapitał sfery szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

Recenzenci pisma:

 • prof. dr hab. inż. Waldemar KILTER
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł SOROKA
 • prof. nadzw. dr hab. Ałła LESZCZYŃSKA
 • prof. AON dr hab. Janusz ZUZIAK.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA, płk (s) dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI - Pakistańska szarada.
 • Mgr Krzysztof DOMERACKI - Hezbollah i jego zaangażowanie w Syrii.

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Mgr Martyna BUCHOLC - Proces targetingu a użycie bezzałogowych aparatów latających.
 • Mgr Joanna ZACZYŃSKA ZACZEK - Marketing polityczny. Symbole faszyzmu i komunizmu w propagandzie w XX wieku.

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

 • Dr hab. Zbigniew KLIMIUK, prof. nadzw. dr hab. Paweł SOROKA - Aspekty gospodarcze i finansowanie budowy Systemu Obrony Powietrznej Polski.
 • Dr inż. Tomasz NALEPA - Nakładanie zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Z KART HISTORII

 • Mgr Piotr DOBROWOLSKI - Wychowanie obywatelskie żołnierzy w latach 1918-1939, przejawem ówczesnej Edukacji dla Bezpieczeństwa.

MSPO KIELCE 2013

 • Salon ważnych spotkań.

ROCZNY SPIS TREŚCI

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Dr Bogdan WÓJTOWICZ dr inż. Tomasz NALEPA - Współpraca przemysłowego potencjału obronnego państw V4.

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Mgr Izabela SZOSTEK - Współzależność interesów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie bezpieczeństwa.
 • Płk mgr Leszek PROSKIN - Odpowiedzialność indywidualna pracowników organów administracji państwowej za działania w obszarze bezpieczeństwa państwa.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Sławomir KAMIŃSKI - Wpływ wielokulturowości na system bezpieczeństwa narodowego.

SŁUŻBA WOJSKOWA

 • Płk (s) dr Władysław TKACZEW - Transformacja sytemu logistycznego w latach 1989-2012
 • Płk dr Mirosław CHRZANOWSKI - Wpływ doświadczeń 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego na kształtowanie systemu logistycznego WP w latach 2006-2012.
 • Płk (s) mgr Aleksander PODOLSKI - Ośrodek szkolenia logistyków i żołnierzy NSR, podległy Inspektoratowi Wsparcia SZ RP
 • Ppłk mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK - Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych dla WP oraz jego logistyki w latach 2010-2012.
 • Prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI, mgr Daria HOFMAN - Narodowe Siły Rezerwowe, Jako grupa dyspozycyjna.

RECENZJE

 • Dr Karol DĄBROWSKI - recenzja rozprawy Andrzeja Urbana: „Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych.”

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.
   

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Malwina KOŁODZIEJCZAK - Akt kapitulacji. Zarys prawny

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Janusz POPIS - Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej;
 • Dr Włodzimierz ZIELIŃSKI - Obrona południowej granicy państwa w okresie „samodzielności strategicznej”

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Andrzej SZYMCZAK - Ochrona informacji niejawnych w polskim systemie prawnym;
 • Katarzyna CHAŁUBIŃSKA –JENTKIEWICZ - Bezpieczeństwo Narodowe jako podstawa zmian regulacyjnych w warunkach konwergencji technologicznej mediów;
 • Tadeusz KUBACZYK, Tomasz NALEPA - Nakładanie zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki na przedsiębiorców w upadłości

Z KART HISTORII

 • Edward WEBERSFELD - Obóz w Ojcowie i wyprawa na Miechów;
 • Płk (r) mgr Aleksander PODOLSKI - Rycerstwo średniowiecza

MSPO 2013

 • Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2013r.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.
   

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Mgr Martyna BUCHOLC - Współczesne konflikty asymetryczne – wybrane aspekty prawne.
 • Mgr Kamila WĘDERSKA - Ukraiński Krym a rosyjskie interesy. Geostrategiczne i geopolityczne znaczenie Krymu na przestrzeni wieków.

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Mgr Mariusz RZESZUTKO - Haktywizm – cyfrowe oblicze współczesnej Solidarności czy zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa?

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Dr Bogdan WÓJTOWICZ, dr inż. Tomasz NALEPA – Nowoczesne zarządzanie obronnymi inwestycjami sojuszniczymi i Unii Europejskiej. (plus 3 zaległe z 2011r. załączniki - na wyraźną prośbę autora T.N).

SŁUŻBA WOJSKOWA

 • Płk dr Grzegorz ROWIŃSKI - Efekty przyjętych rozwiązań w działalności rekrutacyjno-promocyjnej do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych na podstawie doświadczeń Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

Z KART HISTORII

 • Mgr Jerzy Korwin MAŁACZYŃSKI - Powstanie styczniowe 1863 r.
 • Dr Donat Kowalski - Plany fińskiego Naczelnego Dowództwa na wypadek okupacji Finlandii przez Związek Radziecki - operacje „Stella Polaris” i „Weapons Cache Case”.

RECENZJE

 • Dr Karol DĄBROWSKI – Recenzja monografii - Janiny Czapskiej: „Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria - badania – praktyka”.

MSPO 2013

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Tomasz WÓJTOWICZ - I wojna w Zatoce Perskiej – wojna sieciocentryczna, czy klasyczny konflikt zbrojny ery przemysłowej?

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Dr Andrzej WARMIŃSKI - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (zadania i organizacja).
 • Zbigniew Cezary MICHALSKI - Jaka przyszłość dla polskiego węgla kopalnego? (ujęcie gospodarczo-obronne).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Dr Zdzisław MAŚLAK - Bezpieczeństwo powietrzne Polski.
 • Dr Bogdan WÓJTOWICZ, dr inż. Tomasz NALEPA – Możliwości i perspektywy zmian infrastruktury PPO na potrzeby produkcyjno-remontowe w zakresie realizacji zadań z obszaru PMG, NSIP, HNS.

SŁUŻBA WOJSKOWA

 • Mgr Paweł BILSKI - Obrona narodowa w ujęciu semantycznym – pojęcia obrony i narodu, naród a państwo.
 • Ppłk mgr inż. Krzysztof MAKAREWICZ - Prywatne firmy wojskowe w działaniach stabilizacyjnych w Iraku.

MSPO 2012

 • 20 lat minęło…

ROCZNY SPIS TREŚCI

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA, Płk (s) dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI - Przesłanki rozwoju chińskich sił morskich.

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Dr inż. Barbara KACZMARCZYK - Analiza porównawcza systemu zarządzania bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego.
 • Płk (s) mgr Zbigniew Cezary MICHALSKI - Czym zastąpić nasz węgiel w produkcji energii, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne RP?

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Dr Martin BOŻEK - Funkcje i zadania służb specjalnych we współczesnym państwie (Zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych).
 • Mariola PASZYNIN - Lekarz koordynator w systemie ratownictwa medycznego na poziomie województwa.
 • Mgr Dorota Anna GAJEWSKA - Metoda oceny zagrożenia powodziowego gminy i powiatu na przykładzie analizy sporządzonej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego.

SŁUŻBA WOJSKOWA

 • Izabela SURAWSKA - Miejsce Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w organizacyjnych i prawnych działaniach resortu Obrony Narodowej w sprawie pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
 • Dr Waldemar Walczak Uniwersytet Łódzki - Koncepcja konsolidacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych w ramach odrębnej grupy.

Z KART HISTORII

 • Dr Kowalski DONAT - Udział ochotników polskich z „Legionu Polskiego w Finlandii” w fińskiej wojnie domowej w pierwszej połowie 1918 roku.
 • Płk (s) dr Władysław TKACZEW - Zarys dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (OPRACOWANIA I KOMENTARZE)

 • Płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA, płk rez. dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI Partnerstwo czy wspólnota celów? (Historia i współczesność stosunków turecko-izraelskich).
 • Robert SOCHA, Anna KRZYWAŃSKA - Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
 • Płk (s) mgr Zbigniew Cezary MICHALSKI - Emigranci – zagrożenie czy ratunek dla starzejącej się Europy.

POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • Dr inż. Marian KULICZKOWSKI - Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego – wybrane problemy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Paweł Bilski - Aspekt prawny reagowania na atak terrorystyczny z powietrza w Polsce.
 • Mgr Joanna Zaczyńska Zaczek - Socjologia emocji w sztuce wojennej na podstawie rozprawy SUN ZI „SZTUKA WOJNY”.
 • Mgr Rafał Morawski - Współczesne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce.

SŁUŻBA WOJSKOWA

 • Płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA - Rodzina – a udział żołnierza w misji zagranicznej..
 • 20 lat Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo międzynarodowe (opracowania i komentarze)

 • Dr Szymon NIEDZIELA Idea jedności w Europie: perspektywa historyczna i teraźniejszość.
 • Płk dypl. w st. spocz. Zygmunt CZARNOTTA, Płk w st. spocz. dr Zbigniew MOSZUMANSKI Przed wycofaniem wojsk (Afganistan 10 lat od rozpoczęcia wojny).

Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego

 • Dr hab. inż.Waldemar KITLER Funkcje i zadania władzy wykonawczej szczebla centralnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
 • Zdzisław MAŚLAK Siły powietrzne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo ekonomiczne

 • Małgorzata SZYMAŃSKA Bezpieczeństwo żywnościowe w systemie bezpieczeństwa Narodowego.

Aspekty prawne bezpieczeństwa

 • Mgr Konrad BUCZMA Możliwość ograniczenia prawa do ochrony danych osobowych na podstawie art. 31 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Bogusz BOMANOWSKI Pojęcie posiadania i używania broni. Rozważania terminologiczne na podstawie ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku.

Służba wojskowa

 • Ppłk mgr inż.Grzegorz CZEKAJ,MgrJanusz MIĄSIK Mianowanie żołnierzy rezerwy na stopnie wojskowe w korpusie oficerów w latach 1945-2010.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

Recenzenci stali pisma:
Prof. dr hab. Jan Wojnarowski
Dr hab. inż. Dariusz Kozerawski
Dr hab. inż. Andrzej Glen
Dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Tomasz Nalepa, Cezary Sochala - Wpływ bojowych środków biologicznych (BSB) na ludzi i ich środowisko naturalne.
 • Płk dypl. (s) Zygmunt Czarnotta, Płk (r.) dr Zbigniew Moszumański - Prognoza strategii Bundeswehry w dobie niedoboru ropy naftowej.

Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa

 • Dr hab. inż. Waldemar Kitler - Funkcje i zadania władzy ustawodawczej, sądowniczej i kontrolnej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP.
 • Prof. nadzw. dr. hab. Paweł Soroka, Prof. nadzw. dr. hab. Mirosław Sułek - Szczególne miejsce wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych w systemie obronnym państwa a konsolidacja polskiego przemysłu obronnego.
 • Dr Waldemar Walczak - Alians strategiczny jako czynnik umożliwiający wzmocnienie potencjału konkurencyjności polskiego przemysłu obronnego.

Aspekty prawne bezpieczeństwa

 • Mgr Sławomir Chomoncik - Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa oraz prokuratury z uwzględnieniem odrębności pionu wojskowego.

Materiały konferencyjne

 • Natalia Tomaszewska - Ekstremizm religijny i jego wpływ na współczesne systemy rządów.
 • Aleksandra Kluczewska - Orzeczenia Światowej Organizacji Handlu w sprawach sporów handlowych między Unią Europejską a Chinami.
 • Wojciech Błachowicz-Chabrowski - Powstawanie nowych państw a bezpieczeństwo międzynarodowe.

Służba wojskowa

 • Płk dypl.(s) Zygmunt Czarnotta - Wpływ oczekiwań żołnierzy na ich działania bojowe.

Roczny spis treści

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Płk dypl. (s) Zygmunt Czarnotta, Płk (r) dr Zbigniew Moszumański - Podstawy bezpieczeństwa politycznego XXI wieku: kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nierozpowszechnianie.

Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa

 • Tomasz Nalepa - Modelowe rozwiązania w zakresie finansowania zadań utrzymywania mocy produkcyjnych i finansowych niezbędnych do realizacji prac wynikających z PMG.
 • Płk (r) mgr Zbigniew Cezary Michalski - Znaczenie gazu ziemnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 • Dr inż. Marian Kuliczkowski - Militaryzacja szczególną formą realizacji zadań obronnych - wybrane problemy przygotowań militarnych.

Bezpieczeństwo publiczne

 • Mł. insp. dr Jerzy Szafrański, Nadkom. Marek Szulc - Obszary edukacji społecznej w systemie zarządzania Kryzysowego.
 • Kom. dr inż. Andrzej Machnacz - Metody rozpoznawania, wyznaczania i projektowania infrastruktury krytycznej na potrzeby ochrony ludności oraz zapewnienia funkcjonowania organów administracji.

Aspekty prawne bezpieczeństwa

 • Dr Leszek Sawicki - Zadania obronne przedsiębiorców w świetle ustaleń prawnych.

Recenzje, omówienia

 • Dr Radosław Potorski - O metodologii badań w naukach o polityce.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Magdalena Stefania Wilecka - Wykorzystanie technologii informacyjnych w generowaniu zagrożeń asymetrycznych.
 • Płk dypl.(s) Zygmunt Czarnotta, Płk (r) dr Zbigniew Moszumański - Kontrowersyjne rury

Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa

 • Marian Kuliczkowski, Grzegorz Lewandowski, Ryszard Szynowski - Istota i cel funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.
 • Andrzej Kozłowski - Bezpieczeństwo energetyczne

Aspekty prawne bezpieczeństwa

 • Wiesław Gozdziewicz - ROE w systemie źródeł prawa – wnioski

Bezpieczeństwo publiczne

 • Dr Andrzej Warmiński - Środki działania Straży Granicznej.
 • Robert Socha - Siły specjalne w Polsce (na przykładzie Policji)

Z kart historii WP

 • Płk (s) dr Władysław Tkaczew - Nadzór struktur militarnych i służb specjalnych ZSRR nad Wojskiem Polskim w latach 1945-1956

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

Polityka i strategia bezpieczeństwa (artykuły i opracowania)

 • Dr inż. Marian Kuliczkowski - Programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce
 • Dr inż Włodzimierz Zieliński - Logistyka jako element strukturalny gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa
 • Kmdr mgr Krzysztof Marciniak - Priorytety modernizacyjne Marynarki Wojennej RP
 • Płk dypl. (s) Zygmunt Czarnotta, Płk (r) dr Zbigniew Moszumański - Operacje i działania bojowe radzieckiej 40. Armii w Afganistanie (1979-1989)
 • Płk (s) Zbigniew C. Michalski - Wojny cybernetyczne
 • Dr n. wojsk. inż. Marian Kryłowicz - Potencjał firm ochrony osób i mienia w bezpieczeństwie publicznym

Współczesność i historia (stanowiska, dyskusje, polemiki)

 • Tomasz Otłowski - NATO w dwadzieścia lat po zimnej wojnie
 • Kmdr (s) dr Zbigniew Ciećkowski - Tragedia smoleńska na tle rozrachunków z przeszłością

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.

   

Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo międzynarodowe (opracowania i komentarze)

 • Płk dypl.( s) Zygmunt Czarnotta, Płk rez. dr Zbigniew Moszumański - Partnerstwo czy wspólnota celów? (historia i współczesność stosunków turecko-izraelskich)
 • Tomasz Otłowski - Wpływ irańskiego programu nuklearnego na region Bliskiego Wschodu

Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa (artykuły i opracowania)

 • Płk dr hab. Andrzej Czupryński - Sztuka wojenna a humanitaryzm działań zbrojnych.
 • Dr inż. Marian Kuliczkowski - Przygotowanie obronne państwa - dziedziny i zakres przygotowań.
 • Gen. bryg. (s) dr inż. Włodzimierz Zieliński - Infrastruktura gospodarczo obronna w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Płk (s) mgr Zbigniew C. Michalski - Czy Polsce zabraknie energii elektrycznej.
 • Dr inż. Józef Jakubczyk, dr inż. Jan T. Dobkowski, dr inż., Ryszard Rugała - Udział jednostek badawczo-rozwojowych w modernizacji Marynarki Wojennej RP.

Bezpieczeństwo publiczne (artykuły)

 • Dr hab. Piotr Mickiewicz. - Miejsce i zadania Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa publicznego.
 • Natalia Bloch - Współpraca administracji publicznej z mediami w zarządzaniu kryzysowym - analiza przypadków.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.


Kwartalnik o charakterze popularno - naukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych oraz uznani specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli.
        Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne.

SPIS TREŚCI

Bezpieczeństwo międzynarodowe (opracowania i komentarze)

 • Płk dypl. (s) Zygmunt Czarnotta, Płk (r) dr Zbigniew Moszumański - Chiny rozszerzają wpływy w Afryce
 • Tomasz Otłowski - Rosja –Polska (z tragedią smoleńską w tle)

Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa (artykuły i opracowania)

 • Gen. bryg.(s) dr inż. Włodzimierz Zieliński - Logistyka jako obszar strategicznego myślenia
 • Płk dypl.(s) Zygmunt Czarnotta - Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych
 • Robert Socha - Stany nadzwyczajne w państwie

Bezpieczeństwo publiczne (artykuły)

 • Małgorzata Kolińska - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Dr Grzegorz Pietrek - Współdziałanie administracji publicznej z terenowymi organami administracji wojskowej w sytuacjach kryzysowych
 • Maria Julita Boreczko - Przy gotowanie województwa Podlaskiego na zdarzenia o charakterze radiacyjnym.

Artykuły sponsorowane

 • Salon udany i potrzebny

Roczny spis treści

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.


Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Autorzy:
dr Emilia ALAVERDOV, mgr Marcin BŁOŃSKI,
dr Marcin GÓRNIKIEWICZ, mgr Maciej HACAGA,
dr hab. Tomasz HOFFMANN, mgr Marcin KAMASSA,
mgr Grzegorz KLEIN, mgr Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK,
mgr Aleksandra KOTOWSKA, mgr Cyprian KOZERA,
mgr Szymon KRUPKA, mgr Kamil SZUBART

Praca napisana pod kierownictwem naukowym: dr. Piotra MILIKA i mgr Malwiny Ewy KOŁODZIEJCZAK

Recenzent: dr hab. Agata WŁODKOWSKA-BAGAN

SPIS TREŚCI

Wstęp

Tomasz HOFFMANN - Państwa upadłe. - s. 11

Marcin GÓRNIKIEWICZ - Znaczenie definiowania wybranych pojęć ujętych w doktrynie „Operacji Psychologicznych” dla późniejszego procesu realizacji działań w czasie konfliktu. - s. 23

Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK - Republika Kosowa jako przykład państwa nieuznawanego w świetle prawa międzynarodowego publicznego. - s. 33

Emilia ALAVERDOV - Comparison analysis of recognition Abkhazia, Tskhinvali Region and Kosovo. – s. 48 Marcin KAMASSA - Państwowość nieuznawana na obszarze postradzieckim – status prawno-międzynarodowy Abchazji i Osetii Południowej. – s. 60

Kamil SZUBART - Wpływ państw dysfunkcyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne Szwajcarii. Ekstremizm islamski na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej. – s. 74

Aleksandra KOTOWSKA - Afrykańskie państwa dysfunkcyjne i ich wpływ na procesy migracyjne zachodzące w Europie. – s. 96

Szymon KRUPKA - Somalia – przykład państwa nieuznawanego. – s. 109

Grzegorz KLEIN, Cyprian KOZERA - Organizacja „Państwo Islamskie”. – s. 124

Maciej HACAGA - Wykorzystanie państw upadłych do finansowania działalności terrorystycznej przez produkcję ropy na przykładzie Państwa Islamskiego. – s. 142

Marcin BŁOŃSKI - Eksploatacja surowców mineralnych Grenlandii a podmiotowość polityczna największej wyspy świata. – s. 156

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
  Fax/Tel.: 261 872 487, 261 872 481,
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Autor: Gen. bryg. rez. Krzysztof Parulski – profesor wizytujący w Instytucie Prawa i Administracji (Katedra Prawa Międzynarodowego) Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

Kształtowanie się zakazu użycia siły w prawie międzynarodowym

1. Działalność Ligi Narodów
2. Delegalizacja agresji po II wojnie światowej

Rozdział II

Wojna hybrydowa na tle regulacji prawa międzynarodowego i tendencji do nadużyć prawa w konflikcie zbrojnym

1. Analiza podstawowych pojęć
2. Elementy wojny hybrydowej

Rozdział III

Fazy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na tle pojęć „samoobrony” i „agresji”

1. Pierwsza faza – zamieszki wewnętrzne
2. Druga faza – aneksja Półwyspu Krymskiego
3. Rola Rady Bezpieczeństwa NZ
4. Pojęcie „agresji”
5. Trzecia faza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Rozdział IV

Koncepcje dopuszczające użycie siły zbrojnej

1. Postanowienia Karty NZ
2. Prawo do samostanowienia narodów
3. Interwencja humanitarna
4. Odpowiedzialność za ochronę (responsibility to protect)
5. Interwencja zbrojna w celu obrony własnych obywateli
6. Pomoc wojskowa na żądanie

Rozdział V

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa

1. Odpowiedzialność państwa za czyny międzynarodowo bezprawne
2. Odpowiedzialność państwa za naruszenia MPHKZ
3. Zachowanie ruchu powstańczego lub innego ruchu
4. Formy wyrównania powstałej szkody
5. Realizacja odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego, w szczególności MPHKZ

Zakończenie

Wykaz literatury
1. Zbiory dokumentów i komentarze
2. Dokumenty
3. Orzecznictwo
4. Monografie
5. Artykuły

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
  Fax/Tel.: 261 872 487, 261 872 481,
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Autor: dr inż. Jan LASKOWSKI
Praca napisana pod kierownictwem naukowym: prof. dr. hab. Pawła SOROKI

Recenzenci:
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (UW)
prof. dr hab. Jerzy Gotowała (AON)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I

Terroryzm lotniczy - charakterystyka zjawiska

1. Istota zjawiska terroryzmu
1.1. Definicje
1.2. Przyczyny występowania terroryzmu
1.3. Cele i motywy terroryzmu
1.4. Modus operandi terrorystów
2. Formalno-prawne aspekty terroryzmu lotniczego
2.1. Terroryzm lotniczy czy terroryzm powietrzny?
2.2. Definicja terroryzmu lotniczego
2.3. Piractwo powietrzne, hijacking, skyjacking
3. Znamiona czynów godzących w bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w prawie międzynarodowym
3.1. Konwencja tokijska
3.2. Konwencja haska
3.3. Konwencja montrealska
3.4. Protokół uzupełniający do konwencji montrealskiej
3.5. Konwencja pekińska

Rozdział II

Zagrożenia terroryzmem lotniczym w krajach Unii Europejskiej

1. Geneza i ewolucja zagrożeń terroryzmem lotniczym
1.1. Początki
1.2. Eskalacja
1.3. Cezura 11 września 2001 roku
1.4. XXI wiek - era terroryzmu masowych ofiar
2. Wybrane przypadki terroryzmu lotniczego w państwach Unii Europejskiej
2.1. Porwanie samolotu linii Air France w Algierii
2.2. Zamach bombowy na samolot z Paryża do Miami (shoe bomber plot)
2.3. Zamach bombowy na samoloty z Wielkiej Brytanii do USA (liąuid bomb plot)
2.4. Zamach bombowy na lotnisko w Glasgow
2.5. Zamach bombowy na samolot z Amsterdamu do Detroit
3. Współczesne źródła zagrożeń terrorystycznych w Unii Europejskiej
3.1. "Dżihad dla każdego"- nowa strategia Al Kaidy
3.2. „Rodzimy terroryzm" - radykalizacja postaw europejskich muzułmanów
4. Dlaczego lotnictwo cywilne jest tak atrakcyjnym celem dla terrorystów?
5. Możliwe kierunki ewolucji zagrożeń terroryzmem lotniczym w UE

Rozdział III

Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej

1. Rys historyczny
1.1. Początki współpracy europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem
1.2. Kształtowanie się zrębów polityki antyterrorystycznej w Unii Europejskiej
2. Umocowania prawne i polityczne walki z terroryzmem w UE
2.1. Podstawy polityczne (traktatowe)
2.2. Najistotniejsze akty prawa wtórnego UE
2.3. Instrumenty polityczne i strategiczne
3. Wybrane instytucje i struktury UE zaangażowane w walkę z terroryzmem
3.1. Rada Europejska
3.2. Rada Unii Europejskiej
3.3. Wyspecjalizowane instytucje i agencje Unii Europejskiej
3.4. Niezależne inicjatywy państw członkowskich UE
4. Współpraca międzynarodowa UE w walce z terroryzmem
4.1. Kooperacja UE z organizacjami międzynarodowymi
4.2. Strategiczna współpraca UE z państwami trzecimi

Rozdział IV

Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami terroryzmu w UE

1. Geneza i ewolucja koncepcji ochrony lotnictwa cywilnego w UE
1.1. Geneza jednolitej koncepcji ochrony lotnictwa cywilnego UE
1.2. Ewolucja koncepcji ochrony lotnictwa cywilnego w UE
2. Ramy instytucjonalno-prawne ochrony lotnictwa cywilnego w UE
2.1. Instytucje UE zaangażowane w ochronę lotnictwa cywilnego
2.2. Ramy prawne ochrony lotnictwa cywilnego w UE
3. Wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego w UE
3.1. Ochrona portów lotniczych
3.2. Ochrona statków powietrznych
3.3. Pasażerowie i bagaż kabinowy
3.4. Bagaż rejsowy, poczta i ładunki
3.5. Środki ochrony podczas lotu
4. Współpraca międzynarodowa UE w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego
4.1. Współpraca z ICAO
4.2. Współpraca z państwami trzecimi

Zakończenie

Bibliografia

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19, 03-446 Warszawa
  Fax/Tel.: 261 872 487, 261 872 481,
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Autor: Marta Osypowicz
Recenzent
: płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. UWARUNKOWANIA UDZIAŁU POLSKIEGO KONTYGENTU WOJSKOWEGO W OPERACJI STABILIZACYJNEJ W IRAKU

1.1. Uwarunkowania prawne, normatywne i geopolityczne
1.2. Uwarunkowania militarne
1.3. Uwarunkowania historyczne
1.4. Wnioski

2. ORGANIZACJA I UŻYCIE POLSKIEGO KONTYGENTU WOJSKOWEGO W OPERACJI STABILIZACYJNEJ W IRAKU

2.1. Strategia udziału
2.2. Struktura organizacyjna i potencjał
2.3. Taktyka i zadania
2.4. Wnioski

3. ORGANIZACJA I UŻYCIE POLSKIEGO KONTYGENTU WOJSKOWEGO W PRZYSZŁYCH OPERACJACH POZA GRANICAMI KRAJU

3.1. Strategia udziału
3.2. Struktura organizacyjna i potencjał
3.3. Taktyka i zadania
3.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Autor: dr hab. Robert Socha
Recenzent: dr hab. Jacek Dworzecki

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. POLICJA

1.1. Przeznaczenie i zadania
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Doświadczenia polskich formacji policyjnych w realizacji zadań
w sytuacjach kryzysowych

2. ORGANIZACJA DZIAŁANIA
2.1. Sytuacja kryzysowa w ujęciu definicyjnym
2.2. Formy działania
2.3. Dowodzenie

3. DZIAŁANIA POLICJI W CZASIE SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

3.1. Przedsięwzięcia podejmowane w czasie klęski żywiołowej
3.2. Zadania realizowane w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli
lub porządku publicznego
3.3. Funkcjonowanie Policji w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny

4. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z IMPREZAMI MASOWYMI
4.1. Działania prewencyjne
4.2. Przejazd uczestników
4.3. Działania w trakcie imprezy masowej

Zakończenie
Bibliografia
.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Autor: Mariusz RZESZUTKO

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. WOKÓŁ PROBLEMATYKI TERRORYZMU
1.1. Historia terroryzmu
1.2. Spór wokół definicji terroryzmu
1.3. Klasyfikacja
1.4. Ideologia

II. TERRORYZM W POLSCE ROZBIOROWEJ
2.1. Sztyletnicy jako tajna grupa terrorystyczna
2.2. Prawna legalizacja działań terrorystycznych
2.3. Rozwój powstańczego terroryzmu
2.4. Koordynacja powstańczymi grupami terrorystycznymi
2.5. Ofiary ataków terrorystycznych oraz terroru wewnątrz narodu
2.6. Liczba ofiar

III. II RZECZPOSPOLITA KONTYNUATOREM SZTYLETNIKÓW

IV. ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI POLSKICH GRUP TERRORYSTYCZNYCH DLA ROZWOJU PATRIOTYZMU I ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ W POLSCE I EUROPIE

V. INNE PRZYKŁADY AKTÓW POLSKICH TERRORYSTÓW
5.1. Zamach na cara Aleksandra II
5.2. Zamach na prezydenta USA
5.3. Masakra w Gimnazjum Lelewela
5.4. Zemsta z przyczyn rasowych
5.5. Zamach na dworcu w Tarnowie

Zakończenie
Bibliografia
.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Zaspół autorski:
Natalia MOCH, Anna SKOLIMOWSKA,
Grzegorz SOBOLEWSKI, Paweł STOBIECKI

Recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej GLEN, prof. AON
płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER, prof. AON

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. IDENTYFIKACJA NIEMILITARNEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ
1.1. Pojęcie i istota niemilitarnej sytuacji kryzysowej
1.2. Zagrożenia jako źródło sytuacji kryzysowej
1.3. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych

II. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE
2.1. Zarządzanie kryzysowe jako integralna część bezpieczeństwa narodowego
2.2. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
2.3. Ujęcie systemowe zarządzania kryzysowego
2.4. Struktura i zadania organów zarządzania kryzysowego
2.5. Główne treści zarządzania kryzysowego
2.6. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym

III. ROLA I ZADANIA SZ RP W NARODOWYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
3.1. Funkcja i zadania SZ RP w obliczu zagrożeń niemilitarnych
3.2. Podstawy prawne udziału SZ RP w zarządzaniu kryzysowym
3.3. Doświadczenia w zakresie udziału SZ RP w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
3.4. Organizacja zarządzania kryzysowego w SZ RP

IV. WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ SZ RP
4.1. Wpływ profesjonalizacji na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez SZ RP
4.2. Współpraca SZ RP z wybranymi podmiotami
4.2.1. Współpraca przygraniczna
4.2.2. Współpraca z wybranymi służbami
4.3. System reagowania kryzysowego NATO i UE
4.3.1. NATO
4.3.2. Unia Europejska
4.4. Zasady sprawnego współdziałania

V. ORGANIZACJA WOJSKOWEGO WSPARCIA WŁADZ CYWILNYCH I SPOŁECZEŃSTWA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KRYZYSOWYCH
5.1. Funkcja NSR w zarządzaniu kryzysowym
5.2. Planowanie wspólnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych
5.3. Tworzenie zgrupowań na potrzeby zarządzania kryzysowego
5.4. Szkolenia i ćwiczenia
5.5. Prognozy rozwoju wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa przez SZ RP

Zakończenie
Bibliografia
.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Opracowanie:
Izabela Karolina SZOSTEK

Recenzenci:
dr hab. inż. Waldemar KITLER, prof. AON
dr Mirosław MINKINA

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. Ewolucja służb specjalnych.
1.1. Pojęcie i geneza służb specjalnych
1.2. Wywiad i kontrwywiad jako służby specjalne
1.3. Polski wywiad w latach 1795-1918- rys historyczny
1.4. Wywiad i kontrwywiad w II RP (1918-1945)
1.5. Ewolucja polskiego wywiadu i kontrwywiadu w latach 1945-1989
1.6. Wnioski

2. Model służb specjalnych w III RP - geneza Wojskowych Służb Informacyjnych
2.1. Powstanie Wojskowych Służb Informacyjnych oraz prawne podstawy ich funkcjonowania
2.2. Organizacja Wojskowych Służb Informacyjnych oraz ich miejsce w strukturze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
2.3. Zadania realizowane przez Wojskowe Służby Informacyjne
2.4. Uprawnienia i obowiązki żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych
2.5. Rola Wojskowych Służb Informacyjnych w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
2.6. Wnioski

3. Rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych
3.1. Przyczyny i przebieg likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych
3.2. Działalność Komisji Weryfikacyjnej Kadry Wojskowych Służb Informacyjnych
3.3. Zarzuty wobec Wojskowych Służb Informacyjnych- analiza Raportu Komisji Weryfikacyjnej z 16 lutego 2007 roku
3.4. Wojskowe Służby Informacyjne w opinii zespołu ekspertów Platformy Obywatelskiej
3.5. Stowarzyszenie SOWA
3.6. Wpływ likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych na system bezpieczeństwa RP
3.7. Wnioski

4. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej po likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych
4.1. Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego – powstanie i organizacja
4.2. Zadania realizowane przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego
4.3. Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu
Wojskowego
4.4. Rola Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
4.5. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Recenzenci:
dr hab. Paweł SOROKA - prof. Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
dr Krzysztof ZACZEK ZACZYŃSKI

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE.
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i zagrożenia.
1.2. Podstawy wiedzy o zarządzaniu kryzysowym.
1.3. Bezpieczeństwo energetyczne.
1.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego w dużych aglomeracjach.
1.5. Skutki awarii energetycznych i ich usuwanie.
1.6. Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa energetycznego.

2. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE.
2.1. Ustawa o ochronie osób i mienia.
2.2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony.
2.3. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
2.4. Ustawa o stanie wyjątkowym.
2.5. Ustawa o stanie klęski żywiołowej.
2.6. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

3. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE.
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
3.2. Polityka bezpieczeństwa.
3.3. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń.
3.4. Ocena stanu bezpieczeństwa.
3.5. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem.
3.6. Przepływ informacji w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym.

4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIE W WARUNKACH KRYZYSU.
4.1. Ochrona fizyczna i techniczna.
4.2. Kontrola ruchu osobowego i materiałowego.
4.3. Bezpieczeństwo informacji.
4.4. Działania sprawdzające przygotowanie do postępowania w sytuacjach kryzysowych.
4.5. Zarządzanie i funkcjonowanie w warunkach kryzysu.
4.6. Organizacja usuwania awarii i skutków innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym.

Zakończenie
Bibliografia
.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Recenzenci:
Dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK prof. PŁ
Dr hab. inż. Wiesław BARNAT

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Planowanie cywilne
1.1.
Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
1.1.1. Zagrożenia
1.1.2. Zapobieganie
1.1.3. Przygotowanie
1.1.4. Reagowanie
1.1.5. Analiza zdarzeń historycznych
1.1.6. Wnioski z raportu cząstkowego
1.2.
Plan zarządzania kryzysowego działu administracji rządowej „transport"
1.2.1. Przyczyny zakłóceń w funkcjonowaniu transportu
1.2.2. Monitorowanie sytuacji zagrażających funkcjonowaniu transportu
1.2.2.1. Monitorowanie zagrożeń na drogach krajowych.
1.2.2.2. Monitorowanie zagrożeń w transporcie kolejowym .
1.2.2.3. Monitorowanie zagrożeń w transporcie lotniczym.
1.2.2.4. Monitorowanie zagrożeń w żegludze śródlądowej
1.2.3. Kompetencje i zadania uczestników procesu zarządzania kryzysowego ministra właściwego do spraw transportu

2. System kierowania w zarządzaniu kryzysowym
2.1. Z
espół Zarządzania Kryzysowego
2.2.
Centrum Zarządzania Kryzysowego

3. Wykorzystanie transportu w zarządzaniu kryzysowym

4. Ochrona krytycznej infrastruktury transportowej
4.1.
Wybrane aspekty pojęcia infrastruktury krytycznej i jej ochrony
4.2.
Infrastruktura transportowa a Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
4.2.1. Cele i założenia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
4.2.2. Podatność transportowej infrastruktury krytycznej na zakłócenia funkcjonowania
4.2.3. Transport drogowy
4.2.4. Transport kolejowy
4.2.5. Transport lotniczy

Zakończenie
Bibliografia
.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Opracowanie:
MAGDALENA STEFANIA WITECKA

Recenzenci:
Dr hab. inż. Waldemar KITLER
Dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa
1.1
. Pojęcie i istota zagrożeń asymetrycznych
1.1.1. Paradygmat starych i nowych zagrożeń bezpieczeństwa
1.1.2. Asymetria i asymetryczność - problemy definicyjne
1.1.3. Pojęcie i istota zagrożeń asymetrycznych
1.2. Miejsce zagrożeń asymetrycznych pośród innych zagrożeń
1.2.1. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
1.2.2. . Zagrożenia asymetryczne a inne zagrożenia bezpieczeństwa.

2. Rola technologii informacyjnych w społeczeństwie początku XXI wiek
2.1
. Pojęcie, istota i zakres technologii informacyjnych
2.1.1. Technologie informacyjne
2.1.2. Cyberprzestrzeń i Internet
2.2. Skutki stosowania technologii informacyjnych w działalności człowieka
2.2.1. Społeczeństwo informacyjne
2.2.2. Zagrożenia związane z rozwojem technologii informacyjnych
2.2.3. Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej
2.3. Technologie informacyjne jako narzędzie walki
2.3.1. Rewolucja w sprawach wojskowych
2.3.2. Walka informacyjna
2.3.3. Cyberterroryzm a Hawking.

3. Wykorzystanie technologii informacyjnych w generowaniu zagrożeń asymetrycznych
3.1
. Rodzaje i charakter podmiotów wykorzystujących technologie informacyjne
3.1.1. Względność asymetrii zagrożeń
3.1.2. Typy podmiotów
3.2. Kierunki rozwoju wykorzystania technologii informacyjnych w generowaniu zagrożeń asymetrycznych
3.2.1. Przykłady dotychczas zmaterializowanych zagrożeń
3.2.2. Przyszłość IT jako narzędzia asymetrycznego, negatywnego oddziaływania na państwo.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter S.A.
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Opracowanie:
MAŁGORZATA KOLIŃSKA

Recenzenci:
Dr hab. inż. Waldemar KITLER
Dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. ŚRODOWISKO RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA.
1.1. Kryzys i sytuacja kryzysowa.
1.2. Zarządzanie kryzysowe.
1.3. System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Wnioski.

2. ZADANIA I ORGANIZACJA RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA.
2.1. Przeznaczenie i zadania.
2.2. Struktura organizacyjna.
2.3. Miejsce i rola RCB w systemie zarządzania kryzysowego.
2.4. Wnioski.

3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W INNYCH PAŃSTWACH.
3.1. Federacja Rosyjska.
3.2. Królestwo Szwecji.
3.3. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
3.4. Wnioski.

4. PROGNOZY I KIERUNKI ROZWOJU.
4.1. Wyzwania i potrzeby.
4.2. Zakres zmian organizacyjnych.
4.3. Koncepcja struktury organizacyjnej.
4.4. Wnioski.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter S.A.
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Opracowanie zbiorowe:
Marian KULICZKOWSKI
Grzegorz LEWANDOWSKI
Ryszard SZYNOWSKI
Recenzenci: prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. ISTOTA I CEL FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH.
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Organizacja Narodowych Sił Rezerwowych - elementem profesjonalizacji armii.
1.3. Definicje podstawowych pojęć.
1.4. Formalnoprawne uwarunkowania Narodowych Sit Rezerwowych.
1.4.1. Ustawy.
1.4.2. Rozporządzenia.
1.4.3. Decyzje, zarządzenia i rozkazy.

2. ZADANIA TOAW W ZAKRESIE PROMOCJI SŁUŻBY W NSR.
2.1. Współpraca z urzędami pracy.
2.2. Współpraca z pracodawcami.
2.3. Współpraca ze szkołami średnimi i wyższymi .
2.4. Promocja w czasie uroczystości państwowych i lokalnych
2.5. Promocja w czasie kwalifikacji wojskowej.
2.6. Promocja w środkach masowego przekazu o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

3. PROCEDURY NABORU I POWOŁYWANIA ŻOŁNIERZY REZERWY DO NSR.
3.1. Czynności TOAW w ramach naboru do NSR.
3.2. Tworzenie bazy danych o kandydatach do NSR.
3.3. Etapy postępowania rekrutacyjnego dla ochotników do wykonywania zadań w ramach NSR.
3.3.1. Etap I: Przyjęcie wniosku.
3.3.2. Etap II: Czynności wojskowego komendanta uzupełnień po przyjęciu wniosku kandydata do NSR.
3.3.3. Etap III: Czynności dowódcy jednostki wojskowej w procesie zawierania kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR.
3.4. Zasady postępowania w przypadku złożenia wniosku przez żołnierza służby czynnej.
3.5. Ogólne zasady zawierania kolejnego kontraktu.
3.6. Nadanie przydziału kryzysowego.
3.7. Tryb i zasady unieważniania kontraktu.

4. OBOWIĄZKI I PRAWA ŻOŁNIERZY NSR I ICH PRACODAWCÓW.
4.1. Obowiązki żołnierzy NSR.
4.2. Prawa żołnierzy NSR.
4.3. Uprawnienia i zobowiązania pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR.
4.4. Unieważnienie przydziałów.

5. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W NSR.

6. SIEDEM KROKÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH.

ZAKOŃCZENIE.

ZAŁĄCZNIK
Załącznik nr I. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r.w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2010 r. nr 76 poz. 497).
Załącznik nr 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2010 r. nr 170 poz. 1144).
Załącznik nr 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r. nr 41 poz. 241).
Załącznik Nr 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2010 r. nr 87 poz. 562).
Załącznik nr 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 r. nr 145, poz. 971).
Załącznik nr 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 509).
Załącznik nr 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2010 nr 87 poz. 563).
Załącznik nr 8. Decyzja Nr 40l/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych.
Załącznik nr 9. Rozkaz Nr 47 /SG/Pl Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 20 stycznia 2010 r

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter S.A.
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

Redakcja naukowa: Marian KULICZKOWSKI
Recenzenci: Prof. dr hab. Julian BABULA
Prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI

SPIS TREŚCI

 • Dr inż. Marian KULICZKOWSKI - Nota redakcyjna

 • Prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI - Wprowadzenie

CZEŚĆ I
PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE OBRONNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Dr hab. inż. Waldemar KITLER - Podstawy teoretyczne przygotowań obronnych państwa w kontekście potrzeb i zadań obronnych.

 • Dr inż. Krzysztof GĄSIOREK - Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przygotowań obronnych państwa.

 • Dr inż. Marian KULICZKOWSKI - Dziedziny i zakres przygotowań obronnych państwa.

 • Prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI - Transformacja systemu przygotowań obronnych państwa w świetle nowej Strategii Obronności.

CZEŚĆ II
WYBRANE PROBLEMY PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA

 • Dr inż. Leszek SAWICKI - Jednostki organizacyjne oraz obiekty ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa w świetle kodyfikacji prawa wojskowego.

 • Mgr Dionizy SZYMCZAK - Organizacja i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na potrzeby gotowości obronnej w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

 • Ppłk dr inż. Cezary SOCHALA - Rozważania o wolnym rynku, zmianie uwarunkowań programowania bezpieczeństwa oraz programach mobilizacji gospodarki w Polsce

 • Płk mgr Mirosław NAWROT - Rola programu mobilizacji gospodarki oraz, systemu rezerw państwowych w przygotowaniach obronnych państwa.

 • Ppłk dr inż. Tomasz NALEPA, Ppłk dr inż. Cezary SOCHALA - Finansowania zadań utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG.

 • Mgr Robert DYNAK - Problematyka obronna w samorządach na szczeblu powiatu i gminy.

CZEŚĆ III
SPRAWOZDANIE I PODSUMOWANIE SEMINARIUM „PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE OBRONNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - teoria i praktyka"

 • Dr inż. Marian KULICZKOWSKI - Sprawozdanie i podsumowanie seminarium.

ZAŁĄCZNIK
Teza, cele, główny problem badawczy oraz program seminarium naukowego „Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej - teoria i praktyka".

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter S.A.
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

SPIS TREŚCI

WSTĘP

 • Państwo, naród - wzajemne relacje i związki z bezpieczeństwem.
 • Pojęcie bezpieczeństwa narodowego.
 • Wartości, potrzeby, cele i interesy bezpieczeństwa narodowego.
 • Dziedziny (rodzaje) bezpieczeństwa narodowego.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
 • Obrona narodowa.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Funkcje państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
 • Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa państwowego.
 • Typologia uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.
 • Środki i narzędzia bezpieczeństwa narodowego.
 • Siła (potęga) narodowa.
 • Zakończenie.
 • Bibliografia.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter D.P. Sp. z o. o ,
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.


Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Wojna i konflikt zbrojny w doktrynach wyznaniowych.
1.1. Judeochrześcijańskie spojrzenie na wojnę i przemoc wojenną.
1.2. Islamskie spojrzenie na wojnę i przemoc wojenną.
1.3. Hinduistyczne i lamaistyczne spojrzenie na wojnę i przemoc wojenną.

Rozdział II. Kulturowe podłoże konfliktów międzynarodowych.
2.1. Przedmiot i zakres rozważań.
2.2. Zderzenia kulturowe i cywilizacyjne.
2.3 Fundamentalizm religijny.
2.4. Kultowe podłoże konfliktów - próba podsumowania.

Rozdział III. Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego.
3.1. Porządek westfalski: zasada suwerenności i nieinterwencja.
3.2. Interwencja: rodzaje i praktyka.
3.3. Interwencja humanitarna.
3.4. Interwencja humanitarna: próba konkluzji.

Rozdział IV. Prawa człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych.
4.1. Prawa człowieka w wojnie czeczeńskiej.
4.2. Konflikt zbrojny w byłej Jugosławii.
4.3. Prawa człowieka w operacji „iracka wolność.

Rozdział V. Status prawny Private Military Contractors w konflikcie zbrojnym.
5.1. Czy kontraktor może być kombatantem.
5.2. Najemnicy czy nienajemnicy.
5.3. Status prawny PMCs w Iraku i Afganistanie.
5.4. Konkluzje.

Rozdział VI. 30 lat obowiązywania Protokołów Dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1949 roku.
6.1. Wojny międzynarodowe czy konflikty wewnętrzne.
6.2. Legitymizacja wojny.
6.3. Stosowanie Protokołów Dodatkowych - zjawisko terroryzmu.
6.4. Przyszłość Protokołów Dodatkowych.

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter D.P. Sp. z o. o ,
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.


Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

SPIS TREŚCI

 • Andrzej Czupryński
  Współczesna sztuka wojenna a humanitaryzm działań bojowych
 • Barbara Janusz.-Pawletta
  Między nakazami humanitaryzmu a osiągnięciem celu militarnego - wybrane aspekty regulacji środków walki w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych
 • Marek Zadrożny
  Ograniczania w doborze środków walki na podstawie konwencji o pewnych broniach konwencjonalnych (CCW)
 • Lidia Szafaryn
  Humanitarny charakter prawnych ograniczeń środków prowadzenia walki- rola MKCK w procesie tworzenia i rozwoju konwencji o pewnych broniach konwencjonalnych (CCW)
 • Paweł Durys
  Aktywność Unii Europejskiej na rzecz uniwersalizacji o pewnych broniach konwencjonalnych (CCW)
 • Marcin Morcinko
  Projekt SIrUS i zakaz stosowania broni powodującej nadmierne obrażenia lub zbędne cierpienia
 • Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Bartosz Nalepa
  Broń masowego rażenia orężem terroryzmu XXI w. - wybrane Zagadnienia
 • Marek Szczygieł
  Porozumienia międzynarodowe w zakresie ograniczeń środków prowadzenia walki - ewolucja stanowiska RP i jego uwarunkowania

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter D.P. Sp. z o. o ,
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.


Wydawnictwo prezentujące jeden wybrany temat związany z obronnością kraju.
        W ciągu roku ukazują się, z zasady cztery wydania „Zeszytu Problemowego”

SPIS TREŚCI

1. Media we współczesnym świecie
1.1. Czym są media
1.2. Klasyfikacja mediów
1.3. Media jako ..piąta władza"
1.4. Wnioski

2. Determinanty kształtujące relacje mediów z administracją publiczną w zarządzaniu kryzysowym
2.1. Zarządzanie kryzysowe
2.2. Podstawy prawne współpracy administracji publicznej z mediami
w zarządzaniu kryzysowym
2.3. Procedury (system) kontaktów administracji publicznej z mediami
w zarządzaniu kryzysowym
2.4. Determinanty komunikowania z mediami
2.5. Wnioski

3. Współpraca administracji publicznej z mediami w zarządzaniu kryzysowym - analiza przypadków
3.1. Wielka powódź w 1997 roku
3.2. Awaria energetyczna w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku
3.3. Katastrofa prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem
3.4. Wnioski

4. Koncepcja komunikacji administracji publicznej z mediami w procesie zarządzania kryzysowego
4.1. Ogólny model komunikacji administracji publicznej z mediami
4.2. Model komunikacji administracji publicznej z mediami w procesie zarządzania kryzysowego
4,3. Wnioski

Zamówienia na prenumeratę kwartalnika można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19,
  03-446 Warszawa;
 • Bellona S.A., 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska77, tel./fax. 22 661 50 51
  e-mail: prasa@bellona.pl
 • GARMOND PRESS SA; ul. Lubicz 3,
  31-034 Kraków, tel./fax. 22 836-69-21
  e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
 • Kolporter D.P. Sp. z o. o ,
  ul. Zagnańska 61, tel./fax. 22 355 05 67/68,
  e-mail: prasowa.ec@kolporter.com.pl
 • Oddziałów terenowych RUCH S.A.

Cena 1 egz. w 2010 r. wynosi 20 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XVII 1/63 – 2011

SPIS TREŚCI

 • Demokracja czy Talibowie. Dziesięć lat wojny w Afganistanie - płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA płk (s) dr Zbigniew MOSZUMANSKI
 • Zadania terenowych organów administracji wojskowej w zakresie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP - ppłk Marek MAGOWSKI
 • Finansowanie operacji wojskowych Unii Europejskiej - płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA
 • Analiza porównawcza systemu zarządzania bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego - dr inż. Barbara KACZMARCZYK
 • Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej - Janusz POPIS
 • Wysunięta obrona przeciwrakietowa USA-czy pomoc Europie - płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XVI 4/62 – 2011

SPIS TREŚCI

 • Efekty przyjętych rozwiązań w działalności rekrutacyjne- promocyjnej do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych na podstawie doświadczeń Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy - płk dr Grzegorz ROWIŃSKI
 • Rodzina - a udział żołnierza w misji zagranicznej - płk dypl. (s)Zygmunt CZARNOTTA
 • Zmiany przestrzeni prawnej w kwestii problematyki nielegalnej migracji w Polsce - Paweł LUBIEWSKI
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej - mgr Rafał MORAWSKI
 • Bezpieczeństwo w kontekście wartości kształtujących ludzkie wybory - mgr Monika WOJAKOWSKA
 • Tajemnice góry Tawros na Półwyspie Krymskim - ppłk rez. dr Donat KOWALSKI

Recenzent naukowy – prof. dr hab. Adam MARCINKOWSKI

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XVI 3/61 – 2011

SPIS TREŚCI

 • Zadania terenowego organu administracji wojskowej w kształtowaniu postaw proobronnych* - płk dypl. Andrzej SZCZOŁEK
 • Kształtowanie postaw proobronnych młodzieży w procesie rekrutacji do sił zbrojnych* - ppłk Dariusz BOJARSKI
 • Aspekty militarne i wojskowe obszaru Warmii i Mazur po 1945 r* - Wiesław Bolesław ŁACH
 • Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i systemowych przez przemysłowy potencjał obronny w Polsce - Tomasz NALEPA, Bogdan WÓJTOWICZ, Adam BAGNIEWSKI
 • Wyznaczniki współczesnego patriotyzmu /doniesienie z badań/ - doc. dr Edward JEZIOROWSKI
 • Straż graniczna a bezpieczeństwo w wymiarze narodowym i wspólnotowym - dr inż. Barbara KACZMARCZYK
 • Współczesne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce - mgr Rafał MORAWSKI
 • Miejsca pamięci związane z obroną Gdyni w 1939 r. - kmdr por, mgr Dariusz DĘBSKI

*Materiały z konferencji, która odbyła się w dniu 20 czerwca br. w Centrum Kultury w Ostródzie -Zamek

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XVI 2/60 – czerwiec 2011

Recenzent naukowy – prof. dr hab. Adam MARCINKOWSKI

SPIS TREŚCI

 • Metody rozpoznawania, wyznaczania i projektowania infrastruktury krytycznej na potrzeby ochrony ludności oraz zapewnienia funkcjonowania organów administracji – kom. dr inż. Andrzej MACHNACZ;
 • Obszary edukacji społecznej w systemie zarządzania kryzysowego – mł. Insp. dr Jerzy SZAFRAŃSKI, nadkom. Marek SZULC;
 • Postrzeganie wpływu stosowania broni atomowej na środowisko naturalne W 65 lat po uderzeniach jądrowych na Hiroszimę i Nagasaki – Tomasz NALEPA, Cezary SOCHALA, Bogdan WÓJTOWICZ;
 • Dzieci – żołnierze – Płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA;
 • Wychowanie patriotyczne – mgr Agata GUZIK;
 • Wspomnienia uczestników operacji UNEFII w opracowaniach studentów Bezpieczeństwa Narodowego – Grzegorz CIECHANOWSKI

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XVI 1/59 – marzec 2011

SPIS TREŚCI

 • Oczekiwania i nadzieje żołnierzy i ich wpływ na działania obronne - płk dypl. Zygmunt CZARNOTTA
 • Siły specjalne w Polsce na przykładzie policji - Dr Robert SOCHA
 • Ochrona środowiska naturalnego w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej - ppłk dr inż. Cezary SOCHALA
 • Morski Dywizjon Lotniczy w obronie polskiego wybrzeża w 1939 roku - Dariusz DĘBSKI
 • Węgierska Armia Ludowa wobec powstania 1956 - płk rez. mgr Stanisław KURAŚ
 • Rola Ministerstwa Środowiska, a także jednostek należących organizacyjnie do działu administracji rządowej „środowisko" oraz „gospodarka wodna" w procesie realizacji zadań gospodarczo – obronnych -Tomasz NALEPA
 • Porozumienie z Zarządem Okręgowym TWO
 • Wyróżnienia

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XV 2/56 – czerwiec 2010

SPIS TREŚCI

 • Krajowe i międzynarodowe aspekty szkolenia obronnego kierowniczych kadr administracji publicznej - dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
 • Realizacja przez przedsiębiorców przemysłowego potencjału obronnego zadań w zakresie wsparcia państwa - gospodarza oraz na rzecz mobilizacji gospodarki - w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. Propozycja nowych rozwiązań systemowych. - mgr Bogdan WOJTOWICZ dr Tomasz NALEPA, dr Cezary SOCHALA
 • Obrona przed rakietowymi pociskami batalistycznymi i jej przyszłość - płk dypl. (s) Zygmunt CZARNOTTA
 • Polsko - litewska współpraca wojskowa - Grzegorz CIECHANOWSKI, Piotr KRAWCZUK
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne. Uwagi i wnioski - dr Mieczysław KOZIŃSKI, Agnieszka OWCZARSKA
 • Wojskowe pracownie psychologiczne - doświadczenia i wnioski - ppłk (r) mgr Franciszek POTRACKI

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XIV 3/57 – wrzesień 2010

SPIS TREŚCI

 • Program Mobilizacji Gospodarki oraz rezerwy strategiczne - w nowych
  uwarunkowaniach bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
  Przemysław LIGENZ, Cezary SOCHALA, Tomasz NALEPA
 • Pojęcie i istota stanów nadzwyczajnych
  dr Robert SOCHA
 • Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych
  płk dypl. /s/ Zygmunt CZARNOTTA
 • Powstanie i działalność organów cenzury wojskowej w Wojsku Polskim 1944-1945
  ppłk dr Donat KOWALSKI
 • Mikołaj Karnauchow - kozak z Puszczy Augustowskiej (uczestnik wojny
  1920 r.)
  dr Grzegorz CIECHANOWSKI
 • Działalność organizacji młodzieżowych jako element ideologii
  wychowawczej II RP (na przykładzie ZHP - w setną rocznicę powstania)
  mgr Agata GUZIK

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bydgoszczy. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność. Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

ROK XV 4/58 – grudzień 2010

SPIS TREŚCI

 • Teoretyczne aspekty diagnozy przygotowań obronnych - dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
 • Współczesne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - ppłk/r/dr Donat KOWALSKI
 • Stany nadzwyczajne w okresie międzywojennym - dr Robert SOCHA
 • Operacje psychologiczne w Afganistanie - płk dypl./s/ Zygmunt CZARNOTTA
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego - mgr Małgorzata KOLIŃSKA
 • Bezpieczeństwo - przedmiot zainteresowania studentów - Leszek WISZNIEWSKI
 • Edukacja oficerów straży granicznej - dr Andrzej WAWRZUSISZYN

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Wrocławiu. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność.Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Numer 19

SPIS TREŚCI

 • płk dr Władysław Tkaczew - Wstęp
 • płk dr Władysław Tkaczew - Zasoby i potencjał energetyczny państwa a jego bezpieczeństwo.
 • płk dr Mieczysław Struś - Implikacje zastosowania paliw ekologicznych.
 • płk mgr Aleksander Podolski - Perspektywy pokojowego wykorzystania energii atomowej w Polsce.

Z KART HISTORII

 • prof. dr hab. Bolesław Potyrała - Implikacje rozpadu Układu Warszawskiego.
 • płk dr Władysław Tkaczew - Zasadnicze zmiany w strukturze i organizacji WP z lat 1989-2011.
 • płk dr Władysław Tkaczew - Zarys dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego.
 • ppłk mgr Jan Stanisław Jeż - Dorobek twórczy żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-2011.
 • płk dypl. Bogdan Sędziak - Doświadczenia z misji pokojowej w Brygadzie Nordycko-Polskiej w Bośni i Hercegowinie.

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Wrocławiu. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność.Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Numer 18

Recenzent: prof. dr hab. Franciszek KUSIAK

SPIS TREŚCI

 • płk mgr Aleksander Podolski - Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.
 • dr inż. Marian Kuliczkowski - System bezpieczeństwa narodowego w Polsce - organizacja i funkcjonowanie.
 • ppłk dypl. dr Krzysztof Nowacki - Geneza powstania Narodowych Sił Rezerwowych.
 • płk dr Władysław Tkaczew - Miejsce Narodowych Sił Rezerwowych w WP.
 • płk mgr Aleksander Podolski - Służba przygotowawcza atutem Narodowych Sił Rezerwowych.
 • płk dr Władysław Tkaczew - Z Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowe.
 • płk mgr Aleksander Podolski - Wpływ Narodowych Sił Rezerwowych na umocnienie bezpieczeństwa państwa Polskiego.
 • Grzegorz Czekaj - Udział żołnierzy rezerwy w operacjach wojskowych NATO w aspekcie formowania Narodowych Sił Rezerwowych w Polsce.
 • płk dr Władysław Tkaczew - Patriotyzm i tradycje orężne a służba w Narodowych Sił Rezerwowych.
 • Marian Kuliczkowski, Grzegorz Lewandowski, Ryszard Szynowski - Formalnoprawne uwarunkowania Narodowych Sił Rezerwowych.
 • Gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o Narodowych Siłach Rezerwowych.

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Wrocławiu. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność.Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Numer 17

Recenzent: prof. dr hab. Franciszek KUSIAK

SPIS TREŚCI

 • płk dr Władysław Tkaczew – Wstęp
 • płk dr Władysław Tkaczew - Zagrożenia terrorystyczne w XXI wieku;
 • płk dr Andrzej Kotliński - Zagrożenia militarne w XXI wieku;
 • płk mgr Aleksander Podolski - Zagrożenia ekologiczne w XXI wieku;
 • płk dr Andrzej Kotliński - WP w latach 1945-1956;
 • płk dr Bronisław Dziaduch - Zmiana systemu politycznego w Polsce po II wojnie światowej i implikowane nią zwierzchnictwo polityczne nad WP;
 • płk dr Władysław Tkaczew - Nadzór struktur militarnych i służb specjalnych ZSRR nad WP w latach 1945-1956.

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Wrocławiu. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność.Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Numer 16

SPIS TREŚCI

 • Płk dr Bronisław Dziaduch - Skutki Okrągłego stołu w sferze politycznej
 • Płk dr Władysław Tkaczew - Przemiany strukturalne i organizacyjne w WP w latach 1989-2010
 • Dr Adriana Merta - Zmiany gospodarcze w Polsce - zaistniałe Wskutek decyzji podjętych przy Okrągłym stole

Z KART HISTORII

 • Mgr Anita Musialska - Osadnictwo wojskowe na terenie Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • Dr Norbert Wojtowicz - Rewolucja bez żadnych rewolucyjnych konsekwencji? - Przewrót majowy widziany z polskiej perspektywy
 • Ppłk mgr Aleksander Podolski - 600-lecie bitwy pod Grunwaldem

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Wrocławiu. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność.Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Numer 15

SPIS TREŚCI

 • Ppłk mgr Aleksander Podolski - Tradycje rycerskie wzorem wychowania żołnierzy WP.
 • Płk dr Bronisław Dziaduch - Przekaz historyczny a wychowanie patriotyczne w latach 1914-1939.
 • Płk dr Władysław Tkaczew - Doświadczenia orężne Polaków z II wojny światowej wzorem potęgującym patriotyzm żołnierzy WP.
 • Ppłk mgr Krzysztof Majer - Wprowadzenie do wspomnień Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
 • Ppłk prof. dr hab. Stanisław Iwankiewicz - Mój rok 1939.
 • Płk dypl. Bronisław Jakimowicz - Rocznicowe refleksje.
 • Mjr Jan Karwaciński - Na partyzanckich ścieżkach.
 • Płk mgr Władysław Lejczak - Moja żołnierska droga.
 • Gen. bryg. dypl. Józef Petruk - Wojenna droga artylerzysty.
 • Ppłk dypl. Marian Żęgota - Epizody wojenne.
 • Ppłk mgr Aleksander Podolski - Informacja przebiegu IV Okręgowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


Wydawcą „Biuletyn” jest Zarząd Okręgowy z siedzibą w Wrocławiu. Wyróżnikiem tego wydawnictwa jest jego regionalność.Zamieszczane w nim artykuły w znakomitej części dotyczą problematyki obronnej i bezpieczeństwa regionu obejmującego obszar Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Numer 14

SPIS TREŚCI

 • Płk dr Bronisław Dziaduch - Sytuacja polityczno-militarna w Europie przed II wojną światową.
 • Płk mgr Wojciech Olenderek - Agresja Niemiec (z 1.09.1939 roku) na Polskę i implikowane nią działania
  wojenno-obronne na terytorium naszego państwa we wrześniu 1939 roku.
 • Prof. dr hab. Franciszek Kusiak, płk dr Władysław Tkaczew - Polityczno-militarne aspekty agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku.
 • Prof. dr hab. Zdzisław Cutter - Działania wojsk inżynieryjnych w wojnie obronnej z 1939 roku.
 • Ppłk mgr Aleksander Podolski - Skutki agresji Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku.
 • Mgr Anita Musialska - Struktura Służby duszpasterskiej Wojska Polskiego w 1939 roku.

  WSPOMNIENIA i RELACJE
  • Płk (r) mgr inż. Remigiusz Wira
  • Mjr (r) dr inż. Romuald
  • Mazurkiewicz.
  • Jan Kulik
  • Dr Adam Kiewicz
 • Płk dr Władysław Tkaczew - Zagrożenia i ochrona stref tyłowych Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz improwizowane ładunki wybuchowe.

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 10 zł.


KSIĄŻKI:


ADMINISTRACJA PUBLICZNA I PRZEDSIĘBIORCY W OBSZARZE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA TEORIA I PRAKTYKA - WYBRANE PROBLEMY

Praca zbiorowa pod redakcją naukową: dra inż. Mariana Kuliczkowskiego
Materiały konferencyjne, Wydawca: TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ
Warszawa, czerwiec 2011

Przygotowana w Akademii Obrony Narodowej konferencja naukowa na temat: „Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa" jest kontynuacją spotkań „teorii i praktyki" w obszarze szeroko pojętych przygotowań obronnych państwa.
Celem konferencji jest próba uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w aspekcie realizacji zadań gospodarczo-obronnych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców, a także wskazanie kierunków dalszego rozwoju teorii i praktyki w tym zakresie.
Niniejsze opracowanie zawiera opinię ekspertów reprezentujących administrację rządową i samorządową, przedsiębiorców, a także środowisk naukowych na temat przygotowania administracji publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych. Niezwykle cennym elementem publikacji jest zaprezentowanie olbrzymiego zakresu węzłowych problemów, z którymi muszą się zmierzyć podmioty odpowiadające za realizację wspomnianych zadań.
Dodatkowym walorem opracowania jest przedstawienie wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. Efekt ten uzyskano prezentując doświadczenia, opinie i wnioski oraz tzw. dobre praktyki autorów poszczególnych części opracowania, którzy reprezentują różne środowiska oraz obszary badawcze. Pozwoliło to na przygotowanie spójnego tematycznie zbioru opracowań o charakterze poznawczo-naukowym, który tą drogą redaktor naukowy i wydawca rekomendują czytelnikom. Powinni Oni znaleźć w nich pomoc w odpowiedzi na zasadnicze pytanie:
W jakim kierunku należy doskonalić proces pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w tym przygotowania administracji publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych, w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i wojny?
Niniejsze opracowanie składa się z: wprowadzenia, dziesięciu materiałów autorskich i załączników, a w nich: noty biograficzne autorów i program konferencji naukowej na temat: „Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa”.

ZAINTERESOWANYCH prosimy o kontakt z ZG TWO


Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone - organizacja i funkcjonowanie

Piotr MILIK

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone, jako przykładowego trybunału hybrydowego, w jego wymiarze organizacyjnym i funkcjonalnym. Przeanalizowano okoliczności powstania, Specjalnego Trybunału wskazując jakie czynniki wewnętrzne i międzynarodowe przyczyniły się do jego kreacji. W przypadku trybunałów hybrydowych bardzo trudno jest wskazać wyróżniający je spośród innych organów ochrony prawnej katalog cech wspólnych, pozwalający precyzyjnie zdefiniować tą kategorię, gdyż w szczegółach organizacyjnych i funkcjonalnych różnią się one znacznie między sobą.
Analizie poddany został również zakres jurysdykcji Specjalnego Trybunału w jej aspektach: przedmiotowym, czasowym, personalnym i terytorialnym. Przybliżono strukturę organizacyjną Trybunału, a także jego relacje z sądami krajowymi oraz Komisją Prawdy i Pojednania - szczególnym organem stworzonym w celu umożliwienia narodowej ekspiacji stronom wojny domowej. Kolejne rozdziały opisują zasady finansowania Trybunału oraz sprawy, które znalazły sie na jego wokandzie.
Zastosowane w przypadku Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone rozwiązania wskazują na niezwykle interesujące ukształtowanie omawianej materii z punktu widzenia rozwoju międzynarodowego prawa karnego.
Niniejsze opracowanie składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, bibliografii, noty biograficznej autora i dziesięciu załączników w języku angielskim..

Powyższa książka ukazała się z początkiem maja 2011r.
natomiast
ZAINTERESOWANYCH prosimy o kontakt z ZG TWO


MISJA W RUINACH BABILONU
(Fakty i dokumenty)

Kazimierz NICIŃSKI, Krzysztof SAŁACIŃSKI

Pomysł napisania tej książki zrodził się po wyjściu Wielonarodowej Dywizji pod polskim dowództwem z Babilonu. Właśnie w święta Bożego Narodzenia 2004 roku, powstał zamysł opisania całej babilońskiej historii. Ta książka jest przede wszystkim o ludziach walczących o ochronę bezcennych zabytków Iraku, ich służbie i pracy w trudnych warunkach klimatycznych i napiętej sytuacji wewnętrznej, niekończącego się konfliktu i waśni społeczno-religijnych, ciągłego zagrożenia terrorystycznego.
Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, dziesięciu rozdziałów, epilogu, przypisów, kalendarium, bibliografii i streszczenia w języku angielskim.

Zamówienia można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa

Cena 1 egz. wynosi 30 zł.


METODYKA PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ĆWICZEŃ PODSYSTEMU NIEMILITARNEGO W SYSTEMIE OBRONNYM RP
Podtytuł: (Aneks) instrukcja przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego RP. (projekt)

Praca zbiorowa pod redakcją naukową: prof. AON, dr hab. inż. Waldemara KITLERA

Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i załączników oraz aneksu. W trzech zasadniczych rozdziałach omówiono, odpowiednio: rolę i zakres udziału podsystemu niemilitarnego Systemu Obronnego RP w realizacji zadań obronnych; podstawy prawne ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym Systemu Obronnego RP oraz podstawy metodyczne ćwiczeń obronnych. W zakończeniu podsumowano wyniki pracy zespołu autorskiego, oceniono dobre i słabe strony, wskazując na potrzebę i kierunki ich kontynuacji. Istotną rolę pełni załącznik 4 do pracy, który ma charakter projektu instrukcji opracowanej zgodnie z zasadami metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń.

Zamówienia można składać do:

 • Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa

Cena 1 egz. wynosi 30 zł plus 5% VAT


Inżynieria eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych

Praca zbiorowa (red. Marcinkowski R. i kier. Jarzyna J.R

Podręcznik GDDKiA, Warszawa 2009, str. 405, rys. 116, tab. 47, zał. 5, bibliografia w każdym rozdziale.

Przedmiotem podręcznika jest problematyka planowania i organizacji eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiono w nim metodyki postępowania organizatorskiego i sposoby usprawniania analiz planistycznych, opisy technologii wykonania różnych zadań związanych z pośpiesznym usuwaniem zniszczeń drogowych, prostymi sposobami za­pewnienia przejazdu na przerwanych ciągach drogowych, budowy przejść mostowych o charakterze tymczasowym, itp.

Opracowanie w sześciu rozdziałach obejmuje: podstawy inżynierii eksploatacji, organizację użytkowania infrastruktury dro­gowej w warunkach kryzysowych, podstawy metodyczne planowania i organizowania działań inżynieryjnych dotyczących utrzymania infrastruktury w tych warunkach, zasady i sposoby planowania z wykorzystaniem programów komputerowych oraz zagadnienia związane z różnymi możliwościami wspomagania i usprawniania procesów analitycznych i decyzyjnych w plano­waniu i kierowaniu utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich. W zakresie tych możliwości scharakteryzowano użyteczność i zasady opracowywania: kart katalogowych, katalogów nakładów rzeczowych, komputerowych baz danych. Podręcznik zawiera syntetyczne informacje i techniki istotne dla podejmowania decyzji wykorzystania sieci drogowej, obiektów i konstrukcji skła­danych w sytuacjach wymuszonych, m in. uproszczone metody wymiarowania konstrukcji tymczasowych oraz sposoby adapta­cji mostów kolejowych do ruchu drogowego. Przedstawiono też zasady, metody i formy doskonalenia kadr kierowniczych jednostek organizacyjnych drogownictwa w systemie przygotowań obronnych kraju.

Rzeczowy charakter informacji użytecznych w zarządzaniu (kierowaniu) utrzymaniem infrastruktury drogowej stanowią opisy rozwiązań technologiczno-organizacyjnych wykonania zadań drogowych w sytuacjach kryzysowych. Opracowano i przedstawiono: karty katalogowe konstrukcji, technologii i organizacji wykonania zadań inżynieryjno-budowlanych związanych z odtwarzaniem przejezdności dróg, usuwaniem zniszczeń, budową i odbudową nawierzchni drogowych, budową obiektów drogowych z wykorzystaniem konstrukcji składanych i prowizoriów mostowych oraz katalogi nakładów rzeczowych na wykonanie zadań.

Podręcznik przeznaczony jest dla cywilnych i wojskowych służb eksploatacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie, sprawne wykonawstwo zadań drogowych i koordynację działań w tym zakresie, specjalistów zarządzania kryzysowego, specjalistów transportu i ruchu wojsk, a także studentów uczelni technicznych.

.

Rozpowszechnianie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa skr. pocz. 111,
00-958 Warszawa, tel. (022) 375-86-63 
http: //www. gddkia. gov.pl
e-mail: dso@gddkia.gov.pl


Bezpieczeństwo Ludności Cywilnej

Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia i bibliografii.

W poszczególnych rozdziałach podjęto tematykę współczesnego postrzegania idei bezpieczeństwa narodowego i jego struktury organizacyjnej, jaką jest powszechna obrona narodowa (rozdział I), istoty, pojęcia i zakresu bezpieczeństwa powszechnego, w ramach którego poruszana jest problematyka ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa (rozdział II), doświadczeń innych państw i Polski w tej dziedzinie (rozdziały III i IV) oraz założeń do systemu ochrony ludności i zadań realizowanych w ramach tego systemu przez podmioty rządowe, samorządowe, pozarządowe i obywateli (rozdziały V i VI).

Mając na uwadze zakres merytoryczny podjętej problematyki, jej złożoność i wielopłaszczyznowość zarówno podmiotową, jak i przedmiotową oraz dynamizm zachodzących zmian, autorzy zdają sobie sprawę, iż w swych rozważaniach podjęli zaledwie część obszernej materii, jaką jest bezpieczeństwo ludności w XXI wieku. Mają jednak nadzieję, iż niniejsze wydawnictwo spotka się z życzliwym odbiorem szerokiego grona osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w ogóle, a także będzie inspiracją dla kolejnych badaczy, gotowych do zgłębiania poruszonej problematyki.

Niniejsze opracowanie zapewne stanowić będzie cenną pozycję wykorzystywaną przez praktyków w administracji publicznej oraz przez studentów na kierunkach studiów, których problematyka związana jest z bezpieczeństwem narodowym.

Zamówienia można składać do:

 • Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej
  ul. 11-go Listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel./fax.6/872-487

Cena 1 egz. wynosi 38 zł + 5% VAT = 39,9 zł